Stanovy

S T A N O V Y

    TJ  Habrovany, spolek

____________________________________________________________

I.

Základní ustanovení

11.1    Spolek s názvem TJ Habrovany, spolek, IČO 42660483 (dále jen /TJ) je dobrovolný sdružením   

fyzických osob, provozující tělovýchovu, sport, turistiku, osvětovou, vzdělávací a organizační činnost.

1.2  Sídlem TJ je obec Habrovany č. 42, 683 01 Rousínov

1.3  TJ bylo přiděleno IČO 42660483

II.

Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku

12.1    Základním účelem a hlavní činností TJ je :

1a)      provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky,

1b)      vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže,

1c)      vytvářet ekonomickou základnu pro plnění cílů a to zejména vlastní činností,

1d)     budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá,

1e)      vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických, estetických a mravních pravidel, umožnit jim širokou informovanost v oblasti tělesné kultury a kultury vůbec,

1f)       hájit zájmy členů TJ, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy s ostatními sportovními organizacemi (např. ČUS, sportovními svazy apod.) i jednotlivci,

1g)      zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení

1h)      dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. V obci zejména formou veřejně prospěšných prací a osvětovou činností.

III.

Orgány TJ

 

3. Orgány TJ jsou :

1a)      valná hromada jako orgán nejvyšší,

1b)      výkonný výbor jako orgán výkonný,

1c)      předseda jako orgán statutární,

1d)     kontrolní komise jako orgán kontrolní.

13.1  Valná hromada.

13.1.1        Nejvyšším orgánem TJ je valná hromada složená ze všech členů TJ starších 18ti let.

13.1.2        Valnou hromadu svolává k zasedání výkonný výbor nejméně jedenkrát do roka. Valná  

hromada se svolává vyhlášením obecním rozhlasem a vyvěšením na veřejné desce.

13.1.3        Svolání musí vždy obsahovat alespoň místo, čas konání zasedání a program jednání valné hromady. Toto musí být zveřejněno nejméně 10  dní před konáním zasedání valné hromady.

13.1.4         Zasedání valné hromady může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno.

3.1.5    Schůze valné hromady se konají nejméně jednou za rok. Pokud o její svolání požádá 1/3  

členů tělovýchovné jednoty, popř. výkonný výbor nebo předseda, koná se nejpozději do   jednoho měsíce od doručení takového podnětu.

13.1.6         Do působnosti valné hromady náleží zejména:

 1. rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze či rozdělení,
 2. rozhodnutí o změně stanov, včetně změny názvu a symboliky TJ, rozhodnutí o změně sídla  

      však náleží do působnosti výkonného výboru,

 1. volba a odvolání členů výkonného výboru a volba a odvolání předsedy,

      d)   volba a odvolání členů kontrolní komise,

 1. schválení výsledku hospodaření,
 2. rozhodování o dispozicích s nemovitým majetkem TJ,
 3. určení hlavních směrů činnosti TJ,
 4. schvalování jednacího řádu valné hromady, volebního řadu, případně dalších vnitřních  

      předpisů dle těchto stanov,

 1. rozhodnutí o návrhu člena na přezkoumání rozhodnutí o jeho vyloučení,

13.1.7        Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny jejích účastníků s hlasem rozhodujícím. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina účastníků s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných 

13.1.8        K platnosti usnesení valné hromady je potřeba nadpoloviční většina přítomných.

13.1.9        K platnosti usnesení o zrušení spolku či jeho přeměně a k rozhodnutí o změně stanov je potřeba alespoň 3/5 většina přítomných.

13.1.10    O záležitosti, která nebyla uvedena při svolání valné hromady jako bod programu jednání, lze jednat a rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasí alespoň 3/5 většina přítomných. To neplatí pro rozhodování o zrušení nebo přeměně spolku nebo pro rozhodnutí o změně stanov. O těchto záležitostech lze v takovém případě jednat jen za účasti a se souhlasem všech, kdo jsou oprávněni účastnit se valné hromady s hlasem rozhodujícím.

13.1.11    Zasedání valné hromady řídí až do zvolení předsedajícího valné hromady předseda TJ nebo pověřený člen výkonného výboru. Blíže upravuje průběh zasedání valné hromady její jednací řád. V případě volební valné hromady též její volební řád.

13.1.12    Ze zasedání valné hromady je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další orgány valné hromady byly zvoleny a jaká byla přijata usnesení. Každý člen spolku je oprávněn nahlížet do zápisu v sídle TJ, a to v určených dnech a hodinách.

 1.  

13.2      Výkonný výbor:

13.2.1        Výkonný výbor zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti TJ v období mezi zasedáními valné hromady.

13.2.2        Výkonný výbor má počet členů stanovený zpravidla podle velikosti členské základy na každé valné hromadě. Členem výkonného výboru je vždy předseda, jakožto statutární orgán TJ. Počet členů výkonného výboru musí být lichý. Funkční období členů výkonného výboru je čtyřleté.

13.2.3        Výkonný výbor svolává k zasedání předseda nebo v případě, kdy tak předseda nečiní nebo nemůže činit, jiný člen výkonného výboru, a to podle potřeby, nejméně však jednou za měsíc.

13.2.4        Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.

13.2.5        Do působnosti výkonného výboru náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou svěřeny těmito stanovami do výlučné pravomoci valné hromady či jiných orgánů TJ.

13.2.6        Výkonný výbor zejména:

1a)      zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí valné hromady, přijímá příslušná rozhodnutí a opatření k jejich realizaci,

1b)      organizuje a řídí činnost TJ,

1c)      schvaluje a vydává vnitřní předpisy TJ, pokud jejich vydání není výslovně svěřeno do působnosti valné hromady,

1d)     připravuje podklady pro jednání a rozhodování valné hromady,

1e)      dbá o hospodárné využívání a  údržbu majetku TJ,

1f)       zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy,

1g)      rozhoduje o vyloučení člena za podmínek těchto stanov.

1h)      rozhoduje o výši členských příspěvků

1i)        rozhoduje o změně sídla TJ Habrovany

13.3      Předseda

13.3.1        Předseda je statutárním orgánem TJ. Předseda jedná jménem TJ, a to v souladu s rozhodnutím valné hromady a výkonného výboru. V případě, že předseda jedná jménem TJ v rozporu s těmito rozhodnutími, je povinen nahradit TJ škodu, kterou tímto jednáním způsobí.

13.3.2        Předseda podepisuje jménem TJ tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu TJ připojí svůj podpis.

13.3.3        Funkční období předsedy je čtyřleté.

13.4      Kontrolní a revizní komise

13.4.1        Kontrolní a revizní komise dohlíží, jsou-li záležitosti TJ řádně vedeny a vykonává-li TJ činnost v souladu s právními předpisy, stanovami, případně dalšími vnitřními předpisy TJ.

13.4.2           Kontrolní a revizní komise má dva členy. Členství v kontrolní a revizní komisi není slučitelné s výkonem funkce statutárního orgánu, člena výkonného výboru ani s výkonem funkce likvidátora. 

13.4.3           Funkční období členů kontrolní a revizní komise je čtyřleté. 

13.4.4        Kontrolu činnosti TJ provádí kontrolní a revizní komise na základě svého plánu nebo závažného podnětu ze strany ostatních orgánů TJ, či členů TJ. V rozsahu působnosti kontrolní a revizní komise může její pověřený člen nahlížet do potřebných dokladů a požadovat od ostatních orgánů TJ, či zaměstnanců vysvětlení k dané záležitosti.

13.4.5        Do působnosti kontrolní a revizní komise náleží zejména:

1a)      kontrola hospodaření TJ,

1b)      kontrola nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu či z jiných veřejných rozpočtů,

1c)      provádění inventur majetku TJ alespoň jednou ročně

13.4.6        Zjistí-li kontrolní a revizní komise nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu výkonný výbor a následně i valnou hromadu na jejím nejbližším zasedání.

 

IV.

Členství

14.1.Členství v TJ může být různého druhu. S rozdílným druhem členství jsou spojena   

      rozdílná členská práva a povinnosti.

14.2.Členství se rozlišuje na:

           a)řádné

           b)čestné

14.3.Řádným členem TJ se může stát na základě svého rozhodnutí fyzická osoba nebo   

      právnická osoba, která se ztotožňuje s účelem, hlavní činností TJ a hodlá se podílet na  

      naplňování společných zájmů s ostatními členy TJ.

14.4.O přijetí  za  řádného  člena   rozhoduje   výkonný   výbor na základě podané písemné                  

      přihlášky zájemcem o členství. Výkonný výbor blíže stanoví obsah přihlášky a způsob jejího  

      podání.

14.5.Čestným členem se může stát pouze fyzická osoba, která se svou záslužnou činností  

     dlouhodobě a významně podílela na činnosti TJ, nebo která dosáhla výjimečného  

      úspěchu v oblasti sportu.

14.6.O udělení čestného členství rozhoduje valná hromada s tím, že k jeho udělení je třeba  

      souhlasu osoby, které má být uděleno.

14.7.TJ vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí výkonný výbor a ten  

      také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez        

      zbytečného odkladu poté, kdy se o nich výkonný výbor prokazatelně dozví. Seznam členů  

      může být veden elektronickou formou. Další podmínky vedení seznamu členů, včetně údajů,  

      které jsou o členech evidovány, stanoví svým vnitřním předpisem výkonný výbor.

14.8.Dále souhlasí s tím, že tyto údaje může TJ poskytovat střešní sportovní organizaci, které je   

     TJ členem, a to v rámci plnění jeho povinností vůči této střešní organizaci. Dále mohou být  

     zpřístupněny orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti  

     s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu.  

     Každý zájemce o členství v TJ podáním písemné přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm  

     vedené v seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny.

14.9.Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od TJ na jeho náklad potvrzení s výpisem ze  

      seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly  

      vymazány

 

                                                                        V.

                                             Členská práva a povinnosti

15.1.Rozsah členských práv a povinností je dán druhem členství.

15.2.Členská práva, která přísluší všem členům:

1a)      účastnit se sportovní, kulturní a společenské činnosti TJ,

1b)      být informován o činnosti TJ,

1c)      účastnit se akcí, školení  a  seminářů,  podle podmínek stanovených pro jednotlivé akce, za předpokladu, že účast není v konkrétním případě vázána jen na určitý druh členství,

1d)     uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti TJ,

1e)      účastnit se jednání orgánů TJ, jedná-li se o  činnost či chování daného člena,

1f)       změnit druh svého členství, pokud jsou pro změnu splněny podmínky dle těchto stanov,

1g)      ukončit kdykoli své členství.

15.3.Členská práva, která přísluší jen řádným členům:

1a)      podílet se na řízení TJ,

1b)      účastnit se jednání valné hromady a hlasovat o jejích rozhodnutích, a to podle principu ustavení valné hromady buď osobně nebo prostřednictvím zástupce svého oddílu; v případě fyzické osoby přísluší právo osobní účasti a hlasování na valné hromadě až po dovršení 18ti let,

1c)      volit a být volen do všech volených orgánů TJ za podmínek těchto stanov; v případě fyzické osoby přísluší toto právo až po dovršení 18ti let.

15.4.Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat všichni členové:

1a)      podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti TJ,

1b)      dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy TJ a základní normy sportovního chování,

1c)      plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů TJ,

1d)     šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží TJ k zabezpečení jeho činnosti, jakož i  usilovat o dobré jméno TJ.

15.5.Členské povinnosti, které jsou povinni dodržovat jen řádní členové:

1a)      řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související s řádným členstvím a činností  v TJ,  pokud  o tom příslušný orgán TJ podle stanov rozhodl,

1b)      řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen.

15.6.Zánik členství

15.6.1          Členství v TJ zaniká:

 1. vystoupením člena,
 2. vyškrtnutí z důvodu nezaplacení stanoveného členského poplatku, a to pokud poplatek   

      nebude uhrazen ani na základě výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou lhůtou pro jeho  

      zaplacení; na tuto skutečnost bude člen ve výzvě upozorněn,

1c)      vyloučením z důvodů závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných vnitřních předpisů TJ, usnesení a rozhodnutí orgánů TJ nebo jiných členských povinností,

1d)     úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby,

1e)      zánikem TJ bez právního nástupce.

15.6.2.      Zánik členství vyloučením:

           O vyloučení z důvodů uvedených ve stanovách rozhoduje výkonný výbor. Rozhodnutí o   

           vyloučení  se v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na adresu jeho bydliště  

           uvedenou v seznamu členů nebo na jeho elektronickou adresu, kterou TJ poskytl.

           Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby toto   

           rozhodnutí přezkoumala valná hromada. Návrh na přezkoumání rozhodnutí předkládá  

           vyloučený člen v písemné podobě výkonnému výboru, který je povinen návrh předložit valné  

           hromadě. Valná hromada rozhodnutí o vyloučení člena buď potvrdí nebo zruší. Rozhodnutí o  

           vyloučení zruší  v případě, kdy je toto v rozporu se zákonem nebo stanovami.

 

VI.

Oddíly

16.1.Oddíl je základním organizačním článkem TJ, který nemá právní subjektivitu.

16.2.Oddíl je zřizován podle příslušnosti členů k určitému druhu sportovního odvětví, které je  

      v TJ provozováno.

16.3.O zřízení a zrušení oddílu rozhoduje valná hromada, která rovněž může stanovit bližší  

      podmínky fungování oddílu v rámci TJ.

                                                                             VII.

Majetek TJ a hospodaření

17.1.Zdrojem majetku TJ jsou zejména:

1a)      členské příspěvky,

1b)      příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní činností TJ, zejména v souvislosti s provozováním tělovýchovných a sportovních zařízení, která TJ vlastní nebo užívá a organizováním sportovní, tělovýchovné, turistické a osvětové činnosti,

1c)      příspěvky a dotace od střešních organizací či sportovních svazů,

1d)     dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty apod.

1e)      dary

1f)       majetek převedený do vlastnictví TJ, členem TJ

17.2.Majetek TJ je ve vlastnictví TJ jako celku. O převodech vlastnického práva  k majetku  

      kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích  

      s ním, rozhoduje výkonný výbor. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.)  

      s nemovitým majetkem rozhoduje valná hromada.

17.3. Zásady hospodaření upravuje interní předpis TJ. Vnitřní předpis může rovněž blíže vymezit  

       podmínky a zásady provozování vedlejší hospodářské činnosti.

17.4.V případě zrušení TJ bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem  
      vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje valná hromada. Likvidační zůstatek po provedení  

      likvidace může být použit pouze k veřejně prospěšným cílům s tím, že přednostně bude  

      nabídnut právnické osobě s účelem a statusem obdobným účelu a statusu TJ. Jestliže TJ  ,

      obdržela účelově vázané plnění ze státního či jiného veřejného rozpočtu (dotaci, grant  

      apod.), naloží likvidátor s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí  

      příslušného orgánu poskytovatele tohoto účelově vázaného plnění.

 1.  

VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Stanovy byly schváleny valnou hromadou konanou v  Habrovanech  dne  25.10.2015

2. Obecné účinnosti nabývají Stanovy dnem registrace dne ……………..  u odpovídajícího orgánu   

    státní správy dle platných zákonů.

 1. Habrovanech  dne 25.10.2015

Rychlý kontakt

TJ Habrovany
Habrovany 42
683 01 Rousínov

Pavel Trnavský
Telefon: 608 264 092
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Sledujte nás

icon-facebook  icon-twitter  icon-google